Προσκεκλημένες Ομιλίες

  1. «Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συν-οικοδομούν τη γνώση του Φυσικού Κόσμου»

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Wassilios E. Fthenakis, Professor für Entwicklungspsychologie und Anthropologie, Free University of Bolzano, Italy, University of Bremen, Germany, wassilios@fthenakis.de

  1. «Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία»

Αναστασία Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Ε.Π.Η, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, anadim@otenet.gr

  1. «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Προσχολική Εκπαίδευση: προς μια κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση»

Κωνσταντίνος Ραβάνης, Καθηγητής, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Πανεπιστήμιο Πατρών, ravanis@upatras.gr

  1. «Εκπαίδευση την εποχή της κρίσης: τα διλλήματα της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών»

Βασίλης Τσελφές, Καθηγητής, ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, tselfesv@ecd.uoa.gr

» Χορηγοί του συνεδρίου